CW SERIES

  • CW SERIES

    CW SERIES

    பொனோவோ அகழ்வாராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு முழுமையான வாளி வரிசையை வழங்குகிறது. சி.டபிள்யூ கப்ளர் வாளிகளுக்கான பின்-ஆன் மற்றும் கீல்கள் இந்த வரிசையில் அதிகரித்த இயந்திர சக்தியின் முழு நன்மையையும் பெற மேம்பட்ட வடிவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.